પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Monteverde USA Gemstone 30ml Fountain Pen Ink Bottle - Olivine

Traditionally used as a form of jewelry or other adornments, gems have captured the eye of men and women alike, expressing through their beauty what our words cannot. With this in mind, Monteverde USA® has created the Gemstone Ink collection: a line of brilliant fountain pen inks that are rich in color and vibrancy. Each ink will add a layer of expression and value to your handwriting.

Whether its adoration, excitement, longing, or honesty, show those closest to you that you care with one of our 11 unique colors: Sapphire, Olivine, Topaz, Fireopal, Moonstone, Amethyst, Charoite, Erinite, Ruby, Garnet, and Onyx.

Each ink is made with Monteverde USA’s European ink treatment formula (ITF), which drastically improves ink-flow quality, extends cap-off time, and lubricates and protects the ink feeding systems from corrosion or clogging.

સબ્સ્ક્રાઇબ કરો