પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Stipula Lungavita 351pcs Limited Edition Fountain Pen Cartridge/Piston/Eye Dropper Crystal Clear - Red

Nibs

Celebrate your vitality with a new collection of dual-use fine writing instruments. This stunning fountain pen takes its name from the Italian phrase for “long life,” which is elegantly displayed throughout the cap and barrel.

The Lungavita honors the medical advancements that have contributed to humanity’s longevity. A polished silver clip takes the form of the Rod of Asclepius, a significant symbol in medicine. The cap houses a discreet, food grade stainless steel storage space, perfect for holding important medication. A clear, ink gauge tank allows you to see when it is time to refill, with cartridge, removable piston, or eyedropper. Never forget those crucial prescriptions at home again! Carry them in style with a pen that is worthy of the extravagance of modern medicine.

સબ્સ્ક્રાઇબ કરો