પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Livtek India Mipad Mediuml Hard Cover Ruled Notebook - Maroon

LivTek India introduces New MiPad Notebook - a premium brand of notebooks designed using top of the art Ink Proof highest quality ITC 80gsm ivory cream ruled paper (Size - 13 x 21 cm) and marketed by LivTek India. Mipad is printed at the leading press in India, Thomson Press with Imported PU Cover Materials & Presentation Box. Each MiPad notebook has a Rounded Corners, Elastic Closure, Horizontal Band, and an Expandable Inner Pocket for keeping valuables - notings. For your best idea’s MiPad notebook is something you will value.

MiPad notebooks are available in Black, Maroon, Navy Blue, Blossom Red & Green colours and contains Personal Information page, 150gsm Binding leaves pages with 230 pages. MiPad notebooks will be your companion where your thoughts can be put in writing. Each notebook is great for both personal use and for gifting.

Features :

 • Highest quality ITC 80gsm ivory cream Ink Proof Ruled paper (Size - 13 x 21 cm)
 • Imported PU Cover Material Hard Cover Ruled Notebook
 • Notebook Size (w x h)- 13.5cm x 21.5cm
 • Notebook Weight – 350gm
 • Number of pages – 230
 • Elastic Closure
 • Horizontal Band
 • Expandable inner pocket for keeping valuables - notings.
 • Contain Personal Information page with 150gsm binding leave pages
 • Each MiPad Notebook has a Rounded Corners
 • Each Notebooks comes with Presentation Box
 • Available in Colour’s - Black, Maroon, Navy Blue, Blossom Red & Green

સબ્સ્ક્રાઇબ કરો