પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Monteverde USA® Jungle Ink 30 ML Lion (Yellow)

Welcome to the Jungle… Unlock your fundamental creativity with the new Monteverde USA® Jungle Ink Collection™! Inspired by Jungle wild life, these fountain pen inks are bright, vibrant and bold. With 10 brand new exotic colors to choose from, explore our ink selection of animals in their true nature. Whether it be Gorilla Red, Elephant Purple, Toucan Black, Chameleon Burgundy, Lion Yellow, Crocodile Green, Hippo Dark Blue, Zebra Blue, Turtle Turquoise, or Giraffe Orange. Be timeless with your primal roots and breathe wild with this set. Specially made using Monteverde USA® European Ink Treatment Formula (ITF™), which drastically improves ink-flow quality, extends cap-off time, and lubricates and protects the ink feed systems from corrosion or clogging. Available only in 30ml bottles. Let the adventure begin, what color is your animal?

સબ્સ્ક્રાઇબ કરો