પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Monteverde USA® People Of The World Fountain Pen Dogon

Nib Size

The unique attire, colors, and traditions of the Dogon people inspired the design of Monteverde USA® Dogon pen collection. The primary inspiration was the Dama dancer’s attire which can be noted in the colors of the exclusive custom hand-made and mixed high-quality resin; the mix of fuchsia pink, golden yellow, brown, and green colors are all pulled from traditional costumes and mask designs of ceremonial attires. Accented with chrome trim and a polished ring, engraved with the name of the people – “Dogon” and traditional ornaments. The following pen collection appears hypnotizing to the eye. This pen collection was created to bring attention to the Dogon’s culture, traditions, and sacred believes and raise awareness about the importance of the People of the world. Monteverde USA® Dogon pen is available in fountain pen and ballpoint modes. The fountain pen is equipped with a stainless steel JoWo #6 nib engraved with the Monteverde USA® logo and fills via a standard cartridge or converter (included).

The nib is available in Extra Fine, Fine, Medium, Broad, 1.1mm Stub, and Omniflex point sizes. The twist-action ballpoint pen accepts standard Monteverde USA® refills P1 and P4 (Parker® style). Each Monteverde USA® pen features a lifetime warranty and is sold in a luxurious gift box. Monteverde USA® is committed to supporting and protecting indigenous peoples and their cultures around the globe and will donate a portion of the proceeds from the People of the World collection to organizations that work towards furthering that goal.

સબ્સ્ક્રાઇબ કરો