પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Monteverde USA Ink Viva Magenta 30 ml

Monteverde USA® Viva Magenta fountain pen ink – vibrant, joyous, vigorous, powerful, well-balanced, between warm & cold, boldness & fun crimson red color. Viva Magenta ink is the official color of the year 2023 and is originated from red of the cochineal beetle, one of the strongest and brightest natural dye obtained from the cochineal insect. It is widely used in various. industries such as food and cosmetics, and is capable of producing a wide range of fuchsias, reds and purples colors. The new Monteverde USA® fountain pen ink Viva Magenta is an electrifying and powerful color that inspires self-expression, experimentation, and confidence. Make every stroke stand out with Viva Magenta ink

સબ્સ્ક્રાઇબ કરો