પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Monteverde USA Innova Formula M Ballpoint Pen - Blue

જ્યારે આ ઉત્પાદન ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે મને સૂચિત કરો:

Monteverde USAInnova Formula M collection

The Monteverde Innova Formula M™ is an extraordinary writing instrument collection that combines unique materials and cutting edge designs that will entice not only pen aficionados, but anyone who dreams of life in the fast lane.

Inspired by the racing industry, the Monteverde Innova Formula M collection evokes the power, speed and elegance of competition.  All pens in the collection feature a 304 wire-braided stainless steel sleeve with PVD coating over a brass barrel. Wire braiding is often fitted on high-performance cars as it offers the best possible protection against mechanical damage. The braided mesh is made by winding wire around a core on spools that are rapidly rotated in a circular pattern, weaving the wire together and molding it into a flexible and robust braid.  304 wire-braided mesh’s advantage lays in its incredible durability and resistance against UV rays, abrasion, and chemical corrosion, making it virtually indestructible.

Each writing instrument is fully-covered with matte PVD coating, providing key performance features while giving additional vibrancy, luster, and durability. PVD (Physical Vapor Deposition) is a process that uses diverse thin film deposition techniques that focus on vaporizing a solid material in a vacuum environment, resulting in deposition onto the surface as a pure material coating. This material coating is appealing to the eye but also extremely durable, can reduce friction and serve as a barrier against any potential damage caused by the external environment and usage of the product. Moreover, PVD coating is highly resistant to tarnishing and corrosion, which makes it perfectly suitable for decorative finishes with colors that do not fade. 

 Each pen features cap and a front sections made from sold brass and coated with matte PVD.  A unique and attractive carbon fiber center ring offsets the gunmetal appointments and completes the racy design.

The Innova Formula M collection offers three color options: PVD black, PVD blue, and PVD gold and is available as either fountain pen, rollerball pen or ballpoint pen.

The fountain pen is equipped with a premium stainless steel #6 JoWo nib engraved with the Monteverde USA logo and fills via standard cartridge or converter (included). The nib is available in Extra Fine, Fine, Medium, Broad, 1.1mm Stub and Omniflex point sizes. The capped rollerball accepts standard international rollerball refills (Monteverde G2 and W2 rollerball refills). The twist action ballpoint fills with standard Parker® style G2 refills (Monteverde P1 and P4 ballpoint refills).

 Each Innova Formula M pen is housed in a luxury gift box.

સબ્સ્ક્રાઇબ કરો