પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Monteverde USA Ritima Anodised Fountain Pen Silver

Nib Size

Monteverde USA® Ritma Collection

“A work of art should not refer to anything other than itself.”

From the minds of Monteverde USA® comes their latest amazing collection called Ritma. Inspired by the minimalist movement of the 1960’s and 70’s where clean lines, straightforward designs and beautiful colors within work were the most prominent.

Machined to perfection using a mixture of steel and aluminum, the Ritma collection boasts a streamlined design from a magnetic cap top to back post, perfect for those who prefer a well balanced and heavyweight pen. Each aluminum barrel is anodized in an array of metallic colors and then treated with a matte covering, the result a muted pop of vibrant colors that are soft to the touch. The cap, grip, and back post beautifully accentuate the barrel color with polished gunmetal accents for contrast. Tastefully engraved in small lettering along the backside of the pen is the Monteverde® logo as well as the collection name. The clip, new to Monteverde® is designed to match the straight lines of the body style with an extra flair, the center cut in an elongated oval shape for ease of use.

An exciting feature of this minimalist pen is the magnetic cap and posting, so secure and perfectly designed to the pen it creates a seal, ensuring ink quality and lifespan. No need to twist off, gently pull and enjoy the striking pop-actionsound of the seal opening, then, post to the back to experience the secure magnetic seal there as well. To reveal the ballpoint tip, twist at the gunmetal grip area and twist counterclockwise.

Ritma is available in a selection of hues; choose from Black, Blue, Silver, or Red. Fountain pen is available with a selection of black stainless steel point Jowo nibs, choose from Extra Fine, Fine, Medium, Broad, or Stub and fills via standard international cartridges or converter (included), while the ballpoint accepts P1 and P4 refills. Each Ritma pen is housed in a newly designed slim gift box.

સબ્સ્ક્રાઇબ કરો