પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Monteverde USA Ritima Special Annual Collectible Edition 2023 Anodized Fountain Pen Orange

Nib Size

Monteverde USA® Ritma Special Annual Collectible Edition Anodized Orange 2023

Monteverde USA® is proud to introduce the third Ritma Special Annual Collectible Edition in Anodized Orange. An annual event with a new color once a year.

The Ritma™ special collectible edition collection is inspired by the minimalist movement of the 1960’s and 70’s, with its clean lines and straightforward designs. Machined to perfection using a mixture of steel, brass and aluminum, the Ritma™ boasts a streamlined design from magnetic cap top to back post, perfect for those who prefer a well-balanced and heavyweight pen. Each aluminum barrel is anodized and treated with a matte finish, resulting in a muted pop of orange color that is soft to the touch and beautifully accentuated with polished gunmetal accents. The clip is designed to match the straight lines of the body style with an extra flair, the center cut in an elongated oval shape for ease of use. An exciting feature of this minimalist pen is the magnetic cap and posting, so secure and perfectly designed to the pen it creates a seal. No need to twist off, gently pull and enjoy the striking pop-action sound of the seal opening, then post to the back to experience the secure magnetic seal there as well. 

સબ્સ્ક્રાઇબ કરો